Общи условия и правила за Резервация и Плащане на Къща за Гости „ Castle Cottage “ – гр.Белоградчик ул.Цоло Тодоров 36 представлявана от „Глобал Смарт Солюшънс ООД”

Уважаеми Клиенти,
За да направите резервация е необходимо да посочите следните лични данни, като име, адрес, телефонен номер и е-мейл. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Предоставената от Потребителя информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с неговата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.
Преди да подаде заявка за резервация, отговорност на Потребителя е да се запознае с Общите Условия за Резервация и Плащане на „Глобал Смарт Солюшънс ООД”, която стопанисва и управлява Къща за Гости „ Castle Cottage “ в гр.Белоградчик. Страните по споразумението са „Глобал Смарт Солюшънс ООД” и Потребителя. Ако, трето лице е направило резервацията от името на Потребителя, то това лице се задължава към отношението на „Глобал Смарт Солюшънс ООД” за всички задължения, произтичащи от договора за настаняване в Къща за Гости „ Castle Cottage “ като солидарен длъжник заедно с Потребителя. Всяка резервация ще бъде счетена за акт (или заявкa) за закупуване на съответното настаняване, обект на тази резервация. При неспазване на някое от условията за плащане на потвърдената резервация, тя се счита за отказана от страна на Потребителя.

Потребителя трябва да е съгласен и да приема тези условия. Ако Потребителя не приема Общите Условия за Резервация и Плащане, заявката му няма да бъде разгледана.

Резервации, Записване, Настаняване:

Заявките за резервации се извършват съгласно един от следните начини:
а. Чрез попълнена и изпратена заявка за резервация от официалната интернет страница на Къща за Гости „ Castle Cottage ‘’  - www.castlecottage.eu
b. чрез e-mail: reservations@castlecottage.eu
След като получим и обработим Вашата заявка, Вие ще бъдете уведомени за възможността резервацията Ви да бъде направена.

Условия за Настаняване:

Настаняване: След  14:00 часа
Напускане: До 12:00 часа
Резервацията се пази до 20:00 часа в деня на пристигането. В случай на закъснение, моля да ни информирате своевременно на тел: + 359 898 623 727.
Настаняването в Къщата за Гости се осъществява посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя направил резервацията.
Домашни любимци не се приемат.

Цени и Заплащане:

Цените публикувани в интернет страницата на Къща за Гости „ Castle Cottage ‘’ са с включено ДДС и Туристически данък.Общата дължима сума от Потребителя се калкулира в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца и т.н.
„Глобал Смарт Солюшънс ООД” си запазва правото да променя цените и специалните оферти в интернет страницата на Къща за Гости „ Castle Cottage ‘’ – www.castlecottage.eu
При вече направени, потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти. При потвърждение за възможност да бъде извършена резервацията от страна на „Глобал Смарт Солюшънс ООД” или по-конкретно Къща за Гости „ Castle Cottage ‘’, Потребителят трябва да заплати дължимата по конкретната резервация сума в размер на 30% в рамките на 24 часа. След изтичане на посочения срок и непостъпило плащане, резервацията се счита за анулирана. В случай, че Потребителя е възпрепятстван да плати сумата за извършена вече резервация, е необходимо да уведоми Къща за Гости „Castle Cottage‘’ на e-mail: reservations@castlecottage.eu или на телефон:
+ 359 898 623 727. При неспазване на това условие „Глобал Смарт Солюшънс ООД” представляваща Къща за Гости „ Castle Cottage ‘’ не носи морална, материална или друга отговорност за анулацията на направената резервация. Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно направена след потвърждение чрез е-мейл от наша страна, че е получено вашето капаро от 30% по нашата банкова сметка. Потребителят потвърждава, че е пълнолетен гражданин ( навършени 18 години ). Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и да се увери, че всички детайли са верни.

Условия за Анулации и Промени по Резервации:

Всяка анулация, неизползване или промяна на вече платена резервация трябва да бъде изпратена писмено от Потребителя до „Глобал Смарт Солюшънс ООД” представляваща Къща за Гости „ Castle Cottage ‘’ на e-mail: reservations@castlecottage.eu
„Глобал Смарт Солюшънс ООД” възстановява при поискване заплатената сума без да начислява неустойка, както следва:
а. В случай, че Потребителя се откаже от резервация, анулации на вече заплатени резервации без неустойка се извършват до 20 дни преди датата на настаняване, като се заплаща само 5% разход за транзакция при връщане на сума. След този срок „Глобал Смарт Солюшънс ООД” задържа като неустойка полученото капаро от 30% с което е извършена резервацията. Този случай важи и при непристигане на туристи на посочената дата на резервация, освен ако не са уведомили своевременно Къща за Гости „ Castle Cottage ‘’ представлявана от „Глобал Смарт Солюшънс ООД” за промяна на обстоятелствата / напр.анулация, смяна на датата за резервация и не са минали повече от 20 дни. /
b. В случай, че Потребителя се откаже от резервация, касаеща периоди за настаняване по време на Национални празници в т.ч ( Коледа, Нова Година, Великден, Студентски празник ), анулации на вече заплатени резервации без неустойка се извършват до 60 дни преди датата на настаняване, като се заплаща само 5% разход за транзакция при връщане на сума.След този срок, анулации не се приемат и полученото капаро от 30% с което е извършена резервацията няма да бъде възстановено, а резервацията ще бъде считана за анулирана!
c. При необходимост от връщане на платени суми, същите ще бъдат възстановени единствено с кредитна операция по картата на картодържателя или банковата му сметка, с която е платена резервацията в срок от 30 дни, считано от датата на съответната анулация и съобразно предходните две точки.
d. „Глобал Смарт Солюшънс ООД” си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други независещи от нас причини. В тези случай „Глобал Смарт Солюшънс ООД” ще предриеме следните действия:
- Ще предложи на Потребителя настаняване за друг период, при запазване на същите условия и  цени или
- Ще възстанови платените от клиента суми в 30-дневен срок от датата на получаване на писмено искане от Потребителя, като няма да дължи неустойки на същия.

Видове Плащания:

Разплащането може да се осъществи по следните начини:

1)  По електронен път с дебитна или кредитна карта: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO и карти с логото на БОРИКА. ( Проверете дали картата ви е отворена от Вашия издател за транзакции в Интернет ).
2) Чрез банков трансфер
3) Чрез системите за електронни разплащания на Epay.bg или Paypal.com

Плащането трябва да се осъществи в рамките на 24 часа. Ако резервацията не бъде платена в указания срок, тя се счита за анулирана, освен в случаите когато датата на резервацията не съвпадне с края на работната седмица / събота, неделя /. В този случай плащането трябва да се извърши в първия работен ден от седмицата, освен ако не е договорено друго между Потребителя и Къща за Гости „ Castle Cottage ‘’ представлявана от „Глобал Смарт Солюшънс ООД”.

Допълнителни уловия:

„Глобал Смарт Солюшънс ООД” представляваща  Къща за Гости „ Castle Cottage ‘’ предоставя на клиента хотелска услуга, съгласно заявката за регистрация от уебсайта  или е-мейла и условия, описани подродбно в Общите условия за резервация.
1. Права и задължения на страните:
1.1. „Глобал Смарт Солюшънс ООД” поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заплатените от него услуги.
1.2. „Глобал Смарт Солюшънс ООД” се задължава да не променя цената на заплатените, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.
1.3. В случай, че Потребителят желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги или има специфични изисквания по отношение на настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация. „Глобал Смарт Солюшънс ООД” ще направи всичко възможно, за да ги удовлетвори, но не гарантира безусловно изпълнението им.
1.4. При заявка по телефона, туристическата услуга трябва да бъде потвърдена от Потребителя в писмен вид посредством електронната поща: reservations@castlecottage.eu  или посредством Резервационната форма в уебсайта: www.castlecottage.eu
1.5. При анулация на потвърдена резервация и ако не са уточнени други условия и срокове, в зависимост от спецификата на избраната услуга, от заплатената сума се удържат неустойки съгласно Условията за анулация.
1.6. „Глобал Смарт Солюшънс ООД” не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и други обстоятелства.
1.7 „Глобал Смарт Солюшънс ООД” не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.
1.8. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от Потребителя на място в Къща за Гости „ Castle Cottage ‘’ с цел отстраняването им. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, Потребителят трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от  10 работни дни след съставянето му Потребителят ще получи официалното становище по проблема от Управителя на Къща за Гости „ Castle Cottage ‘’
1.9. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на Потребителя, не се възстановяват.
1.10. Всички цени, обявени в уебсайта Къща за Гости „ Castle Cottage ‘’ – www.castlecottage.eu , както и в е-мейл съобщенията, изпратени до Потребителя са в лева и са крайни / в някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия /.
1.11. „Глобал Смарт Солюшънс ООД” си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на този уебсайт, като всички направени изменения ще бъдат отразявани своевременно на сайта.
1.12. Потребителят декларира, че посочените от него в бланката за резервации телефони и е-мейл действително могат да бъдат използвани от „Глобал Смарт Солюшънс ООД” при необходимост.
1.13. Документи, които „Глобал Смарт Солюшънс ООД” издава на Потребителя при потвърдена и платена резервация:

Транзакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ).
Ако на сайта има и цени в други валути, освен в Български лев, то те са само за информативни цели.
Резервацията Ви е гарантирана само след извършване на плащане към Къща за Гости „ Castle Cottage ‘’.
Моля, адресирайте Вашите въпроси, свързани с интернет резервации до e-mail: reservations@castlecottage.eu  или позвънете на
тел: + 359 898 623 727.